0236.3650403 (128)

Ngành Quản Trị Nhân Lực - Chuyên ngành Quản trị Nhân lực

Chương trình Quản trị Nhân lực cung cấp cho sinh viên các kiến thức về chiến lược thu hút nguồn lao động, giải quyết xung đột của nhân viên, phát triển doanh nghiệp ở mảng nhân sự.

Quản trị Nhân lực được xem như là “chìa khóa” cho sự tồn tại và phát triển của mọi doanh nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế thị trường luôn cạnh tranh sôi động. Không chỉ thực hiện các hoạt động liên quan trực tiếp đến việc thu hút người lao động, nhân tài về làm việc cho doanh nghiệp; người làm việc trong ngành Quản trị Nhân lực còn góp phần không nhỏ trong việc gắn kết các bộ phận làm việc trong 1 tổ chức, giải quyết xung đột giữa các nhân viên, đưa ra các giải pháp nâng cao năng suất làm việc,  tạo động lực cho nguồn lực lao động và tham mưu chiến lược về định hướng phát triển của doanh nghiệp ở mảng nhân sự.